ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 62 วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ชุดนักเรียน
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-net
14 ก.พ. 62 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
11 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
24 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
ค่ายลูกเสือพนัสบดินทร์ จ.กาฬสินธุ์
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559
13 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
15 มี.ค. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11 มี.ค. 59 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี "นครภูฮัง"