ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี "นครภูฮัง"
11 มี.ค. 59 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
15 มี.ค. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
13 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559
24 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
ค่ายลูกเสือพนัสบดินทร์ จ.กาฬสินธุ์
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
11 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์