วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ

นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล