พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน ทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

-

ประชากรทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

-

นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา