พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน ทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

ประชากรทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา