ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

ตั้งอยู่บ้านภูฮัง  หมู่ที่  3  ตำบลดงมูล  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัด
กาฬสินธุ์

บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงมูล  มีเนื้อที่ทั้งหมด  34  ไร่  3  งาน  72  ตารางวา

ตามประกาศกรม
ป่าไม้ ฉบับที่226/2537   ลงวันที่  13  กันยายน  พ.ศ.  2537  


เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2534  ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม 

มีนายบุญล้ำ  สำราญกิจ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนดงมูลวิทยาคมเป็นผู้ดูแลสาขา  และอาศัยบุคลากร

จากโรงเรียนแม่  เป็นครูช่วยสอน

          ปีการศึกษา  2538  มีคำสั่งแต่งตั้งนายสรรทัศน์  ประทุมชาติ  ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  5

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   เป็นผู้ดูแลสาขา  มีบุคลากรเป็นอาจารย์ประจำโดยตำแหน่ง  4  คน

ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักเรียน  223  คน

  ปีการศึกษา  2539   วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2539  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศ

จัดตั้งให้เป็น  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ชื่อว่า   “ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ”   สังกัด

กองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และแต่งตั้งให้ นายประจักษ์  ภูพันใบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมูลวิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 

อีกตำแหน่งหนึ่ง  และในปีงบประมาณ  2540  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง

อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ  ก  ข  ค  และอาคารประกอบ

          ปีการศึกษา  2540  กรมสามัญศึกษา  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ  ตำแหน่ง

อาจารย์  2  ระดับ  5  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่  2280/2540  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2540  

          ปีการศึกษา  2541  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย   และได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ปรับเลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร  เป็น

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา  2543  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเสงี่ยม  ศรีพอ  มาดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  ตั้งแต่วันที่  20  มกราคม  2543  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากกรมโยธาธิการสั่งจ่ายผ่าน อบต.ดงมูล จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนหลวงเข้าสู่โรงเรียน

ความยาว 650 เมตร

          กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 979 / 2545  เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู  สั่ง ณ  วันที่ 3

มิถุนายน  พ.ศ.2545  เลื่อนและแต่งตั้งนายเสงี่ยม  ศรีพอ จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการ

โรงเรียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2543

          ปีการศึกษา  2547   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   ได้มีคำสั่งที่ 549/2547

ลงวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2547   ให้ นายธีระ   ลูกอินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวาร

พิทยาสรรพ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  เมื่อวันที่  18

มกราคม  2548  จนถึง  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.2555

          ปีการศึกษา  2555   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   ได้มีคำสั่งที่  507/2555

ลงวันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.2555   ให้ นายเวียงชัย   ราชฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.2555  

           ปีการศึกษา 2559  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   ได้มีคำสั่งที่  546/2559

ลงวันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.2559   ให้ นายธนัฐ  มาตชรา   รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2559 
 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030630
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  030630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayomphuhungphatthanawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านภูฮัง
ตำบล :
  ดงมูล
อำเภอ :
  หนองกุงศรี
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46220
โทรศัพท์ :
  043010184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2537
อีเมล์ :
  phuhang.ict@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็กหนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดงมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.