สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
อักษรย่อ ม.ภ.ว
คำขวัญ
มีวินัย  ใจซื่อสัตย์  เคร่งครัดคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม เก็บออมไว้ใช้ในอนาคต
คติพจน์  
ปัญญา   นรานํ   รตนํ   (ปัญญา - นะรานัง -  ระตะนัง) หมายถึง“ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ”
สัญลักษณ์ ( อิเลคตรอน   ภูเขา   แม่น้ำ )
อิเลคตรอน  หมายถึง การศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง คือการศึกษาตลอดชีวิต
ภูเขา     หมายถึง การศึกษาทำให้คนแข็งแกร่ง
แม่น้ำ    หมายถึง การศึกษาทำให้ชีวิตสุขสบาย
สีประจำโรงเรียน            
เทา – ชมพู
สีเทา     หมายถึง สีแห่งความเป็นกลาง
สีชมพู   หมายถึง สีแห่งความสำเร็จ สีแห่งความสุข
โดยรวมหมายถึง ศิษย์มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์จะพบกับความสุข

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เรียบง่าย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ เก็บออมไว้ใช้ในอนาคต