วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาครูให้มีสมรรถนะการสอน บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ

1.ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามกลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการรู้จักอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสรรค์นวัตกรรม นำสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน

4.พัฒนาและบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมภิบาล ส่งเสริมและบูรณาการให้เครือข่ายการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา