หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ช่วงชั้นที่ 3 - 4
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6