ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์การจบหลักสูตรเกณฑ์การจบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 12.33 KB 246927
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 246931
ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 246935
จุดเน้นยุทธศาสตร์การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 246934
แบบฟร์อมเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.75 KB 246933
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 23.4 KB 246934
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์-ใบงานระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 151.05 KB 246965
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 246944
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 246990
แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 50.93 KB 246944