ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์การจบหลักสูตรเกณฑ์การจบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 12.33 KB 146445
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 146798
>ปพ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 146381
จุดเน้นยุทธศาสตร์การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 146760
แบบฟร์อมเบิกไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.75 KB 146656
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 23.4 KB 146775
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์-ใบงานระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 151.05 KB 146696
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 146462
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 147020
แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 50.93 KB 146704