คณะผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ

จ.ส.ต.ถวัลย์ จันทะรัง
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุวดี จันทะรัง
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป