กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่มเติม ฉบับที่3 ปี2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่มเติม ฉบับที่4 ปี2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับบที่2 พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2-2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่4-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB