ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัฐ มาตชรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2555 - 30 พ.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ ลูกอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ม.ค.2548 - 14 ต.ค.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม ศรีพอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ม.ค.2543 - 17 ม.ค.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ก.ค.2539 - 19 ม.ค.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ภูพันใบ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พ.ค.2539 - 24 ก.ค.2539