บทเรียนออนไลน์
รายวิชา ส 20202

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ

                       ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ

                                 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด        1.   อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

                 2.   มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 3.   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 143 ครั้ง