คณะผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา 0933837978
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0933837978

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิภูมิ ผาละโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธวัชชัย สมีนาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานธุรการ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

นายปรีชา ซอคำศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

นางยุวดี จันทะรัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย