คณะผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ

นายปรีชา ซอคำศรี
ครู คศ.1

นางยุวดี จันทะรัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธวัชชัย สมีนาง
ครูผู้ช่วย