คณะผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ

นายปรีชา ซอคำศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางยุวดี จันทะรัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธวัชชัย สมีนาง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน