กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุวดี จันทะรัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางน้ำเพชร โพนนาค
ครู คศ.2