กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุวดี จันทะรัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางน้ำเพชร โพนนาค
ครู คศ.2