ลูกจ้าง

นายวิชวน สิงสุธรรม
ช่างไฟฟ้า

นางสาวยุพิน วงษ์ชารี
แม่บ้าน