กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.จักรี อารมณ์สวะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์