กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.จักรี อารมณ์สวะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์