กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิรวิชญ์ นันรัศมี

นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ตัง