กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ.ส.ต.ถวัลย์ จันทะรัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางกรรณิการ์ ศรีกุดตา
ครู คศ.3

นายสิรวิชญ์ นันรัศมี