กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงศกร จันทะเป้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู คศ.1