กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ