กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ