กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.วุฒิภูมิ ผาละโพธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สมีนาง
ครู คศ.1