กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.วุฒิภูมิ ผาละโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สมีนาง
ครูผู้ช่วย