กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิระนุช ศรฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์
ครู คศ.1