กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิระนุช ศรฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์
ครู คศ.1