กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปรีชา ซอคำศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวนิตย์ ชวนชัยลึก
พนักงานราชการ

นายวัชรินทร์ ราชฤทธิ์
พนักงานราชการ

นายรณยุทธ์ จำปาหาร
พนักงานราชการ