กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณพิณ คูนาคำ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว ศิริวรรณ แว่นแก้ว