คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุกดารัตน์ สุดชารี
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิภาณ สังแดนพรม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษกร อินสิงที
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรทิว่า แสนวอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิดาภา จันทร์ดวง
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววชิราภรณ์ รัตนอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ แก้วสีหา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ แก้วสีหา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี พินิจมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษดา ดาสมกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุยป้อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษณะ เสรีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรัญญา เชื้อนาหว้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโชติมณี โฆษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อธิยา เสรีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต แก้วดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชวัต จันทร์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนุช พันธุ์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล กงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยาภรณ์ ทองโคคตร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2